کتاب سكوت راديويي

... خلبانان كبرا كه زودتر به خط رسيده بودند، با مشاهدة شرايط متفاوت پدافندي دشمن، ضمن اعلام به پايگاه پروازي، در آن شرايط سخت توانسته بودند با آتش توپ (مسلسل) هلي‌كوپتر و شليك راكت، از آتش چتر پدافندي دشمن خارج شوند، ولي پرندة من فاقد سلاح و آتشبار بود و اگر به حركت دست خلبانان كبرا توجه نمي‌كردم، حتماً براي من و كمكم و پرنده، حادثه به وجود مي‌آمد؛ ولي...

سكوت راديويي در 204 صفحه اين جريان پرهيجان را به روايت نشسته است.