کتاب اردوگاه عنبر

... اسرايي كه در اردوگاه‌هاي رژيم بعثي عراق در بدترين شرايط روحي و جسمي قرار داشتند، نه تنها روحية ديني و ملي خود را از دست ندادند، بلكه اين موقعيت بحراني را به فرصتي براي ساختن شخصيت خود تبديل نمودند. تحمل و صبر آزادگان سرافراز هوانيروز در برابر شكنجه‌هاي طاقت‌فرساي بازجوهاي بعثي، روابط دوستانة اسرا با يكديگر در اردوگاه، روابط آنها با بعثي‌ها و هم‌چنين عكس‌العمل آنها در برابر اخبار داخلي ايران، از بخش‌هاي خواندني اين كتاب 156 صفحه‌اي است.